Protokoll för årsmötet 2012
Plats: Munch-museet, Oslo, Norge
Tid: 2012-04-14, kl 15:30
Närvarande: Styrelsen i NAS samt 20 NAS medlemmar. Frånvarande: Kjell Ekström

1. Öppnande
Trond Einar Solberg Indsetviken hälsade alla välkomna till Oslo och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande valdes Anna Törnquist
4. Val av sekreterare vid årsmötet
Till sekreterare valdes Ulla Ungerstedt
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Gunilla Rosenberg och Björn Imislund valdes till justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Årsmötet har i stadgeenlig ordning blivit utlyst
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets- och förvaltningsberättelse
Anna Törnquist föredrog årsredovisning med verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Anna Törnquist
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar
Resultat- och balansräkningen fastställdes
10. Beslut om resultatdisposition
Årets resultat överförs till nästa års balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
12. Handlingsprogram för innevarande verksamhetsår
Anna Törnquist läste upp handlingsprogrammet för innevarande verksamhetsår. Handlingsplanen godkändes. Önskemål uttrycktes om mer specificerad handlingsplan. Styrelsen skall beakta detta önskemål inför nästa års framtagning av handlingsplan.
13. Budget för innevarande verksamhetsår
Årsmötet fastställde budgeten för innevarande budgetår.
Kommentar: Inkomst av medlemsavgifter och annonser minskar men styrelsen sparar in på kostnader på bl a färre styrelsemöten.
14. Fastställande av årsavgift
Det beslöts att hålla årsavgiften oförändrad för 2013
15. Val av ordförande i Nordiska Akvarellsällskapets styrelse
Anna Törnquist valdes enhälligt som ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter
Till ny isländsk representant valdes Jonina Magnusdottir, nyval (2 år)
Till ny norsk representant valdes Karin Maria Keane, nyval (2år)
Till ny finsk/åländsk representant valdes Linda Granfors, nyval (2år)
Till ny svensk representant valdes Håkan Bull, nyval (2år)
Till sekreterare valdes Ulla, omval (1år)
17. Val av revisor
Årsmötet återvalde enhälligt auktoriserad revisor Peter van Lienden
18. Val av valberedning
Årsmötet valde enhälligt:
Ny dansk representant, Hans Jørgen Frydendal (2 år)
Ny svensk representant, Margaretha Jansson (2 år)
May Häge Rygel sitter kvar ett år till
19. Fastställande av tid och plats för nästkommande årsmöte
Nästa årsmöte föreslogs äga rum i Danmark i april 2013
20. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt skriftliga frågor
från medlemmar, inlämnade till styrelsen senast den 24 mars 2012
Inga skriftliga frågor har inlämnats till styrelsen
21. Övriga frågor
Inga övriga frågor kom upp
22. Mötet avslutas
Mötet avslutades varefter avgående styrelsemedlemmar, Torild Inger Börretsen, Ingibjörg Gunlaugsdottir och ordförande Trond Einar Solberg Indsetviken avtackades med presenter. Kjell Ekström avtackades också i sin frånvaro. 22. Mötet avslutas. Trond Einar Solberg Indsetviken delade ut årets Winsor & Newtonpris till Marianne Dahlen Solhaugsstrand