Om NAS
Nordiska Akvarellsällskapet är registrerat i Sverige, men verkar på nordisk bas för att utveckla akvarellmåleriet och för att öka allmänhetens möjlighet att möta god akvarellkonst. Sällskapet är öppet för alla, såväl utövare av konstnärliga yrken som för alla andra intresserade

Bakgrund
Nordiska Akvarellsällskapet bildades 1989 av en grupp akvarellmålare som inspirerats av professor Arne Isacssons pedagogiska gärningar inom akvarellkonsten – se mer

Stipendier
NAS uddeler to stipendier til kunstnere, som har gjort sig særligt bemærket med akvarelmediet som udtryksform:
Winsor & Newton Prisen og Arne Isacsson Prisen – se mer

Styrelsen
Styrelsen vælges blandt selskabets medlemmer. Der udpeges en landsrepræsentant for hver af de 5 nordiske lande. Derudover er der andre funktioner, som skal fyldes. Styrelsesarbejdet er idéelt (frivilligt, ulønnet) – mød styrelsen her

 

About NAS
The Nordic Watercolour Society is registered in Sweden, but operates in the Nordic region to develop the interest for watercolour painting and to increase the possibilities for the public to encounter high-quality watercolour art. The Society is open to all – professional artists and leisure painters alike, whether you are based in or outside the Nordic countries.

Background
The Nordic Watercolour Society was founded in 1989 by a group of watercolour painters who were inspired by the teachings of the Swedish artist and professor Arne Isacsson – read more

Awards
The Society awards excellency in waterclour artists via the Winsor & Newton Prize and the Arne Isacsson Prize – read more

The board
The volunteer board is elected from the members of the society. A representative for each of the 5 Nordic countries is appointed along with other functions – meet the members of the board here