Inbjudan till Nordisk Akvarell 2022 Medlemsutställning
Deadline för innlämning till juryn är den 1 maj 2022

English version below

Nordisk akvarell är en jurybedömd utställning som Nordiska Akvarellsällskapet (NAS) anordnar för sina medlemmar vart tredje år

Var och när kommer utställningen att vara?
Hösten 2022 (10 september – 6 november) visas utställningen på Kulturcentrum i Ronneby i sydöstra Sverige. Vernissage äger rum 10 september dit alla är välkomna. Utställningen anordnas av NAS i samarbete med Kulturcentrum i Ronneby. Efter att Kockums emaljerverk lades ned i slutet av 1970-talet förvandlades den gamla lagerlokalen till ett Kulturcentrum. Efter ett tiotal år stod en av södra Sveriges största konsthallar färdig. https://www.ronneby.se/uppleva–gora/kultur/konst/kulturcentrum-ronneby-konsthall.html

Jury
Juryn består av Kulturcentrum, Hjördis Oldfeldt (f.d kultursekreterare, Huddinge kommun), Margaretha Jansson, (konstnär och tidigare medlem i NAS styrelse) och Simon De Bree (konstnär och utställningstekniker, Kulturcentrum i Ronneby). Juryn kommer att bedöma bilderna anonymiserade när de väljer ut de verk som ska delta på utställningen.

Vem kan delta i utställningen?
Alla som är medlemmar i NAS och betalt sin medlemsavgift vid inlämning av bilder till juryn.

Ansökan
Foton av 1-3 verk mailas till nasjury@gmail.com  senast 1 maj 2022.

Varje verk bedöms anonymt, jurymedlemmarna får inte tillgång till namnen vid bedömningen. Alla sökande får besked om juryns beslut.

Bilderna kommer även användas för en utställningskatalog. För att kommer med i katalogen är det viktigt att dina bilder är av hög kvalitet. Om ditt foto inte håller tillräckligt bra teknisk kvalitet för tryckning kan du riskera att bilden inte kommer med i katalogen, även om den visas i utställningen.

Verken kommer att hängas utan ram. Konstnären kan själv välja att presentera sin akvarell i en passepartout. Då skall akvarellen skickas monterad. Alla inskickade verk ska levereras klara för upphängning, oavsett om de har passepartout eller ej. Observera att de som hänger utställningen kommer inte att sätta ny passepartout på akvarellerna. Inga verk ska hängas med ram utan alla verk ska ses på den vita väggen alternativt inramas av en passepartout. Detta innebär även att det blir enklare med att skicka verken.
– Verk som ska hängas med passepartout – sätt upp med små spik runt passepartouten.
– Verk som hängs utan passepartout sätt upp med minimalt små nålar i yttersta kanten av akvarellpappret.

Lokalen är rymlig och stora verk är välkomna.

Det ska vara originalverk i akvarell, en liten grad av blandteknik kan accepteras. Motiv/tema är fritt.
Verken får inte tidigare visats på någon utställning arrangerad av NAS eller där NAS varit inviterad att delta.

Bildernas tekniska kvalitet
Bildfilen ska avseende bredden vara; 2000 pixlar i 300 dpi.  Katalogen kommer att innehålla en bild per utställare och presenteras utan ram/passepartout för att visa en så rättvis bild som möjligt. Bifoga följande information med varje bild: medlemsnummer, namn, bildens titel och originalstorlek.

Tidsplan och avgifter
Bilder + juryavgift ska vara hos NAS senast 1 maj 2022. Meddelande om deltagande skickas ut senast 20 juni 2022.
Avgiften för jurybedömningen är 370 SEK och ska betalas in samtidigt som bilderna skickas in. Märk alla betalningar med medlemsnummer och ”Jury”. Betalningen ska göras till konto enligt nedan.
Hängavgift för de som blir antagna till utställningen är 450 SK. I denna ingår även en katalog.
Mer information lämnas i samband med besked till de som ska delta i utställningen bland annat om inbetalning av hängningsavgift mm.  Frakt och eventuell försäkring till och från galleriet bekostas av konstnären.
Planera för att originalverken ska vara i Sverige senast i slutet av augusti.

Konton
Sverige: Bankgiro 5128-8355, juryavgift 370 SEK (ev hängavgift 450 SEK)
Danmark: Konto i Danske Bank reg nr 9570, konto nr 9705872, jurygebyr 260 DKK (evt hængningsgebyr 320 DKK)
Norge: Konto i DnB NOR Bank 7877 08 06 673, juryavgift 350 NOK (ev hengegebyr 430 NOK)
Finland: Konto i Danske Bank FI5980001770843051, juryavgift 35 EUR (ev hängavgift 43 EUR)
Island: Landsbanki Íslands 0114 05 570180, kt 080256 4939, jury fee 5.100 ISK (hanging fee if applicable 6.200 ISK)
Övriga länder: SWEDBANK, Sweden, BIC/Swift: SWEDSESS, IBAN: SE1680000810599342431609

Call for entries – Invitation – Nordic Watercolour 2022 juried exhibition

”Nordisk akvarell” (”Nordic Watercolour”) is a juried member exhibition organized by NAS The Nordic Watercolour Society every third year.

Date and place
During the autumn of 2022 (10th September – 6th November) the exhibition will be shown at the largest Cultural Centre in the southeast of Sweden: Kulturcentrum Ronneby. Everyone is welcome at the opening event on the 10th of September. The exhibtion takes place in collaboration with Kulturcentrum Ronneby. After the Kockum Enamel Works closed down in the late 1970’s the old factory building was transformed to a cultural centre: https://www.ronneby.se/uppleva–gora/kultur/konst/kulturcentrum-ronneby-konsthall.html

Jury
Jury members: Hjördis Oldfeldt (previously cultural secretary at Huddinge Municipality), Margaretha Jansson (artist, previously a member of the board of NAS), Simon De Bree (artist, exhibition technician at Kulturcentrum Ronneby)
The entries will be anonymised before being presented to the jury for selection

Who may apply?
All members of NAS who have paid the annual fee when submitting entries may apply.

Application
Please submit digital photos of 1-3 works via e-mail to nasjury@gmail.com  by 1st May 2022.
Each work is judged anonymously. The jury will not have access to the names of the artists during selection. All applicants will be informed of the jury’s decision.
The photos will also be used for a printed exhibition catalogue. For accepted works to be included in the catalogue it is of utmost importance that the photos are of high technical quality. Should this not be the case then we might have to omit your entry in the catalogue (whether or not they are accepted for the exhibition).

All works will be hanged without glazing/framing. You are welcome to mount your works in cardboard mounts/mats (passepartout) or find other ways of presenting your works. In any case all works must be delivered neat and ready for hanging. No further preparations or framing will be done at the exhibition. No works will be presented in frames but will be hung directly on the white walls or alternatively mounted in a passepartout. This will also facilitate shipment.
– Works in passepartout – placed with small nails around the passepartout
– Works without passepartout – will be hung with minimal small nails in the outermost edge of the watercolour paper

Please note that there is plenty of exhibition space and large works are very welcome.

Conditions
The works must be your own original works in pure watercolour technique. A small amount of mixed media may be accepted. Subject/theme is free. No regulations for size of original work. The works must not have been shown at previous exhibitions organized by NAS or to which NAS has been invited or participated.

Technical quality of photos
The image file must be 2000 pixels wide and 300 dpi. The catalogue will contain one image per exhibitor. Each image will be depicted without any framing/passepartout etc in order for best presentation.
Please enclose the following information with each entry/each image:
NAS membership no., your name, title of the work, orginal size of work in cm.

Time schedule and fees
Entries and jury fee must be received by NAS by 1st May 2022
Information regarding accepted exhibitors will be sent by 20th June 2022
The jury fee of 370 SEK must be paid upon application when submitting images. Please mark your payment with your membership number and “jury”. See bank account information below. Hanging fee for accepted artists is 450 SEK. This fee includes one copy of the printed catalogue. Accepted artists will receive information regarding delivery to the exhibition etc. Shipment to and from the exhibition hall + insurance is at the artist’s cost. Please plan for delivery to Sweden by the end of August.

Bank accounts
Sweden: Bankgiro 5128-8355, juryavgift 370 SEK (ev hängavgift 450 SEK)
Denmark: Konto i Danske Bank reg nr 9570, konto nr 9705872, jurygebyr 260 DKK (evt hængningsgebyr 320 DKK)
Norway: Konto i DnB NOR Bank 7877 08 06 673, juryavgift 350 NOK (ev hengegebyr 430 NOK)
Finland: Konto i Danske Bank FI5980001770843051, juryavgift 35 EUR (ev hängavgift 43 EUR)
Iceland: Landsbanki Íslands 0114 05 570180, kt 080256 4939, jury fee 5.100 ISK (hanging fee if applicable 6.200 ISK)
Other countries: SWEDBANK, Sweden, BIC/Swift: SWEDSESS, IBAN: SE1680000810599342431609:
Jury fee 370 SEK (35 EUR), hanging fee 450 SEK (43 EUR)

 

Foto: Ronneby Kulturcentrum