Protokoll för årsmötet 2017 Plats: Mobryggja, Mo kommune, Norge
Tid: 2017-04-29
Närvarande: Styrelsen i NAS (8 st) samt 15 NAS-medlemmar och gäster.
Summa 20 röstberättigade.

 1. Öppnande Marianne Gross hälsade alla välkomna till Mo och förklarade mötet öppnat 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes
 2. Val av ordförande för årsmötet Marianne Gross valdes till ordförande till årsmötet.
 3. Val av sekreterare vid årsmötet Anders Högberg valdes till sekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Linda Granfors och Bjørn Imislund valdes till justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst Ja. Årsmötet har i stadgeenlig ordning blivit utlyst
 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets- och förvaltningsberättelse Vår ekonomiansvariga, Berit Barkin, föredrog årsredovisningen och Marianne Gross föredrog verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 7. Föredragning av revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av Berit Barkin
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar Resultat- och balansräkningen fastställdes
 9. Beslut om resultatdisposition Beslutades att årets resultat överförs till nästa års balansräkning
 10. Presentation av budget för innevarande verksamhetsår Budgeten presenterades av Berit Barkin och årsmötet fastställde budgeten för innevarande budgetår.
 11. Fastställande av årsavgift Det beslöts att höja årsavgiften i Sverige till 380:- (SEK) för 2018
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 13. Handlingsprogram för innevarande verksamhetsår Anders Högberg läste upp handlingsprogrammet för innevarande verksamhetsår och redogjorde för vårt årsprogram. Handlingsprogrammet godkändes!Aktivitetsplanen lästes upp av Marianne Gross.
 14. Val av ordförande i Nordiska Akvarellsällskapets styrelse Anders Högberg valdes till ordförande eftersom på 2 år
 15. Val av övriga styrelseledamöter Till ny svensk representant valdes Berit Barkin (2 år) Till ny finsk representant valdes Pivi Toivonen (2 år) Till ny isländsk representant valdes Edda Thorey Kristfinnsdottir (2 år)
 16. Val av revisor Stefan Holmström omvaldes som revisor (1 år)
 17. Val av valberedning Årsmötet valde Mona Sloth till att fortsätta i valberedningen (valdes på 2 år 2016) Ylva Sager omvaldes som representant i valberedningen (valdes på 2 år 2016) Jonina Magnusdottir valdes som ny representant i valberedningen (2 år)
 18. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt skriftliga frågor från medlemmar, inlämnade till styrelsen senast den 1 februari 2017.
 19. Fastställande av tid och plats för nästkommande årsmöte Nästa årsmöte föreslogs äga rum preliminärt den 21 april 2018 i Helsingfors Kallelse till årsmötet kommer att annonseras senare.
 20. Övriga frågor Inga övriga frågor
 21. Avslutande Därefter delades årets Winsor & Newtonpris ut till Anette Bryne, som själv var närvarande. Hon fick högtidligen motta priset med följande motivering: ”Winsor & Newtonpriset 2017 tilldelas Anette Bryne som visar en spännande utveckling från imponerande realistiska akvarellmålningar av naturmotiv till intressanta tolkningar av stenar och landskap i mer abstrakta former samt rent nonfigurativa verk”